Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów zgodnie oraz stwarza warunki do współpracy z nimi oraz ich rodzicami:

 • prowadzi księgę absolwentów (stworzenie bazy absolwentów);
 • przeprowadza rozmowy z nauczycielami i dyrektorami szkół ponadpodstawowymi, a także absolwentami i ich rodzicami;
 • umożliwia korzystanie z kompleksu sportowego oraz sali gimnastycznej;
 • organizuje spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych (targi edukacyjne), w trakcie których absolwenci promują swoją nową szkołę, przekazując jednocześnie informacje o swojej ścieżce rozwoju;
 • organizuje wyjście ósmoklasistów na dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych;
 • umożliwia realizację praktyk studenckich;
 • odwołując się do ich przykładu, motywuje uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i wiadomości;
 • przeprowadza ankietę online dla absolwentów szkoły.

Uzyskane od absolwentów i ich rodziców informacje dają możliwość:

 • określenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji;
 • opracowywania zestawień statystycznych;
 • stwierdzenia, czy wiedza i umiejętności zdobyte w szkole podstawowej wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów;
 • dokonania oceny, w jakim stopniu realizowane programy nauczania oraz wybrane podręczniki zapewniają uczniom dobre przygotowanie do radzenia sobie w kolejnych etapach edukacyjnych;
 • doskonalenia własnej pracy.

Badanie losów absolwenta

W Szkole Podstawowej w Górsku co roku śledzone są losy uczniów kończących szkołę podstawową. Losy absolwentów aktualizowane są co roku w październiku. Zdarza się, że uczniowie w czasie pierwszego miesiąca zmieniają decyzję i przenoszą się do innych szkół. Każdy przyszły absolwent naszej szkoły zanim podejmie decyzję o wyborze dalszej drogi kształcenia, korzysta z porad rodziców, nauczycieli przedmiotów, wychowawcy. Uczniowie uczestniczą w również w organizowanych co roku targach edukacyjnych i dniach otwartych w szkołach ponadpodstawowych, wyjazdy takie pomagają im w wyborze szkół.  Wiele szkół ponadpodstawowych w II semestrze każdego roku szkolnego odwiedza ósmoklasistów prezentując im swoją ofertę dalszego kształcenia. Aby przybliżyć społeczności lokalnej losy naszych absolwentów gromadzimy i porządkujemy dane dotyczące wyboru szkoły ponadpodstawowych. Nasi uczniowie najczęściej wybierają szkołę ponadpodstawową blisko miejsca zamieszkania. Stąd największym powodzeniem cieszą się szkoły w Toruniu i Bydgoszczy. Jednak zdarza się również, że uczniowie wybierają inne szkoły położone dalej – szczególnie wtedy gdy kierunek kształcenia oferowanego przez te szkoły jest najbardziej adekwatny.

WYBÓR DALSZEJ DROGI KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW:

Rok szkolny

Liczba absolwentów

Liceum

Technikum

Szkoła branżowa

Inne

2017/2018

58

15

26

15

2

2018/2019

83

32

27

16

8

2019/2020

34

13

10

9

2

2020/2021

31

10

14

7

-

2021/2022

44

15

13

14

2

2022/2023

 

 ROK SZKOLNY 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 edukację w naszej szkole ukończyło 31 absolwentów, wśród których 14 wybrało naukę w technikach. Kierunki kształcenia wybierane przez uczniów to technik: fotografii, programista, informatyk, weterynarii, logistyk spedytor, technik technologii żywności. Dziesięcioro uczniów kontynuuje naukę w liceum ogólnokształcących, o profilach: matematyczno-fizyczny, pedagogiczny, humanistyczny, zdrowia i urody, biznesowy, mundurowy, biologiczno–chemiczny. Siedmioro uczniów wybrało naukę w szkołach branżowych I stopnia na kierunkach: kierowca-mechanik, mechanik samochodowy, kucharz, murarz-tynkarz, cukiernik.

absolwenci 1

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 edukację w naszej szkole ukończyło 44 absolwentów, wśród których 13 wybrało naukę w technikach. Kierunki kształcenia wybierane przez uczniów były bardzo podobne jak w latach ubiegłych technik: fotografii, programista, informatyk, weterynarii, logistyk spedytor, technik technologii żywności. Piętnaścioro uczniów kontynuuje naukę w liceum ogólnokształcących. Czternaścioro uczniów wybrało naukę w szkołach  branżowych I stopnia na kierunkach: kierowca-mechanik, mechanik samochodowy, kucharz, murarz-tynkarz, cukiernik. Dwoje uczniów wybrało naukę zawodu podejmowaną u rzemieślnika, piekarz-cukiernik i blacharz samochodowy. W roku szkolnym 2021/2022 wybór szkół rozłożył się równo na wszystkie typy szkól. Wynika to z dużej ilości absolwentów, różnych predyspozycji. Jednak zauważyliśmy, iż uczniowie coraz chętniej wybierają szkoły branżowe, których oferta jest bogatsza niż kilka lat wcześniej.

 absolwenci 2

 

 

Zasadniczym celem pozyskiwania i wykorzystywania informacji o losach absolwentów jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące efektów pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły i sposobu funkcjonowania absolwentów na kolejnych etapach edukacji oraz w środowisku lokalnym i na rynku pracy.

Gromadzenie i analizowanie informacji o losach absolwentów jest ważnym źródłem danych, które są wykorzystywane przez szkołę do planowania, realizowania i udoskonalania aktualnie prowadzonych procesów edukacyjnych. Dzięki nim szkoła może dokonywać analizy stopnia osiągania celów, które sobie stawia. Pozyskane dane dają szansę na modyfikację oferty edukacyjnej (w zależności od potrzeb i możliwości szkoły) i wskazują uczniom możliwe kierunki rozwoju.

Informację odnośnie absolwentów uzyskujemy na bieżąco. Nasi byli uczniowie chętnie wracają do nas i dzielą się informacjami o sobie. Tradycją stało się, że przychodzą do szkoły na imprezy cykliczne, Majówkę Szkolną, Spotkanie Bożonarodzeniowe, Rajdy Topienia Marzanny, Pieczonego Ziemniaka.

Starsi bardzo często przyprowadzają już swoje dzieci do naszej szkoły, którą wspominają jako solidną i bardzo przyjazną dziecku.

Bieżące opracowanie: Krzysztofa Orczykowska-Wołowska, Maria Laskowicz