Rok szkolny 2022/2023

 

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 - pobierz deklarację i regulamin

Informujemy że deklaracje zapisu dziecka do świetlicy dostępne są także w Sekretariacie Szkoły.


Udział w zajęciach dodatkowych


Rodzice/opiekunowie uczniów zapisanych na świetlicę szkolną zobowiązani są do dostarczenia wychowawcom świetlicy pisemnej zgody na opuszczenie świetlicy w celu odbycia zajęć dodatkowych. Konieczne jest również dostarczenie tygodniowego harmonogramu takich zajęć.

Pobierz zgodę na opuszczenie świetlicy

Rodzice/opiekunowie dzieci niezapisanych na świetlicę szkolną są zobowiązani do opieki nad swoimi wychowankami po zakończonych obowiązkowych zajęciach szkolnych.


Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną. Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich obszarach.

Celem działalności naszej świetlicy jest:

- zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed lekcjami oraz po zajęciach szkolnych;

- zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej, wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej, samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce;

- zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji, organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej;

- rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie;

- wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

- organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

Świetlica szkolna  jest miejscem gdzie dzieci mogą przyjemnie i pożytecznie  spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji  i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

W zajęciach uczestniczą dzieci z różnych klas i grup wiekowych („0” – III). Zajęcia w świetlicy są prowadzone według tematów na poszczególne miesiące wynikające z planu pracy świetlicy. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy, także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu, o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

 

Wychowawcy proponują dzieciom  różne aktywne formy spędzania czasu wolnego:

1. Zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka – zajęcia z zakresu żywego słowa.

Są one realizowane przez:

· czytelnictwo, opowiadanie baśni, bajek, legend;

· oglądanie programów i filmów edukacyjnych, bajek;

· rozrywki umysłowe;

· wycieczki edukacyjne.

Celem zajęć jest dostarczenie dzieciom ogólnych podstaw wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie kulturze oraz rozwijanie ich zdolności poznawczych.

2. Zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne, małe formy teatralne.

3. Zajęcia ruchowe.

W trakcie prowadzonych zajęć staramy się stosować różnorodne metody i formy pracy.

Wychowawcy świetlicy nade wszystko dbają o bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 6.30 do 17.00.

Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie.