Regulamin pracy biblioteki szkolnej

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Biblioteka szkolna wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej jest centrum dydaktycznym szkoły służącym realizacji:

1.       indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów

2.       działań promujących i rozwijających czytelnictwo

3.       umiejętnego posługiwania się technologią informacyjną

4.       realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły

5.       doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela

6.       popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców

7.       popularyzowania wiedzy o regionie we współpracy z innymi bibliotekami i ośrodkami

8.       działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

 

Rozdział II

Zasady korzystania z Biblioteki

 

1. Z Biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice uczniów.

2. Biblioteka jest czynna wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego i umieszczonego na drzwiach wejściowych. Harmonogram może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, np. wraz ze zmianą planu lekcji, harmonogramu dowozów, itp.

3. Biblioteka gromadzi materiały na różnych nośnikach, odpowiednio do poziomu rozwoju technologii informacyjnej i programu edukacji realizowanego w Szkole.

Wśród nich są:

a) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

b) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,

c) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,

d) wydawnictwa informacyjne i albumowe,

e) czasopisma dla dzieci i młodzieży,

f) czasopisma ogólno-pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,

g) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,

h) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,

i) zbiory multimedialne,

j) materiały regionalne i lokalne.

4. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań biblioteki.

 

Rozdział III

Zasady korzystania z Wypożyczalni

 

a) ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

b) ilość wypożyczanych książek, które są lekturami, każdorazowo jest ustalana z bibliotekarzem,

c) książki wypożycza się na okres 2 tygodni,

d) książki wypożycza się wyłącznie na własne nazwisko, własną kartę czytelniczą,

e) w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną, o równej lub większej wartości, po uzgodnieniu z bibliotekarzem,

f) pod koniec roku szkolnego książki należy zwrócić do biblioteki w terminie określonym przez bibliotekarza,

g) wypożyczanie książek dostępne jest na okres ferii i wakacji po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem

 

Rozdział IV

Zasady korzystania z Czytelni

 

a) w czytelni obowiązuje cisza,

b) ze zbiorów na miejscu można korzystać po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin,

c) przeczytane czasopisma należy odłożyć na miejsce, książki oddać bibliotekarzowi,

d) obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów

e) torby i plecaki należy zostawiać przed wejściem do czytelni

f)  nie wolno korzystać z telefonów komórkowych

g) książki i czasopisma należy szanować.

 

Rozdział V

Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

a) opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz,

b) z Internetu można korzystać wyłącznie do celów dydaktycznych,

c) centrum służy wszystkim użytkownikom biblioteki, którzy ukończyli 10 lat.

d) przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi chęć skorzystania z komputera

e) przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM,

f) przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby, pracujące w ciszy,

g) w przypadku dużej ilości chętnych czas pracy będzie ograniczony,

h) wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy,

i) urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie bibliotekarz,

j) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika,

k) nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza,

l) za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice,

m) zabrania się instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.